nasledstvo-advokat

Наследство – един различен казус

Наследство - един различен казус.

Снежина Ковачева

- адвокат

В кантората имах следния случай, който постави въпроса дали едно лице е наследник и може ли да получи наследство:

Валерия била осиновена от своите леля по майчина линия и чичо, когато била на 12 години. Минали много години. Валерия се омъжила и родила две деца. Някъде по това време осиновителката я помолила да прекратят осиновяването. Като причина посочила необходимостта да закупят жилище.  Според осиновителите обстоятелството, че Валерия вече е семейна и притежава имот, било пречка да си купят собствен апартамент. Валерия не беше сигурна кога и дали е прекратено осиновяването. Спомняше си единствено думите на родната й майка, че е „разсиновена“.

Валерия разказа, че осиновителите й останали без деца. С годините останала единствената им близка. До смъртта им била чест гост в дома им. Отдавала им грижи и внимание. Направила подобрения в дома им, често им давала и пари.

В началото на 2021 г. леля й починала. След смъртта й Валерия продължила да се грижи за чичо си. Един ден отишла да го види, но не успяла да влезе. Бравата била сменена. Звъннала и от вътре чула гласа му. Помолила го да й отвори. Той обаче нямал ключ. Казал й, че бил заключен от своите племенници. Валерия се свързала с тях, за да разбере какво става, но се отнесли грубо. Забранили й да посещава дома на вуйчо им. Отговорили й, че това не е неин дом и повече няма работа в него.

След няколко месеца починал и чичото на Валерия. След смъртта му пожелала да си вземе някои лични вещи от апартамента, както и да уреди имотните си отношения с племенниците му. Смяташе, че е наследник и е придобила имота по наследство.

Пътят на защита

Валерия дойде при мен с въпроса по какъв ред и как да търси своите права. При срещата ни се опитах да разбера малко повече за това дали осиновяването на Валерия е било прекратено. Това беше важно, за да видим дали все още има качеството на пряк наследник и от там – какви са правата й върху имота. Тя не си спомняше нищо. Единственото, което знаеше беше, че осиновяването й е прекратено, защото нейната майка така й е казала. Не си спомняше нито кога е станало, нито по какъв ред. В акта за граждански брак и в актовете за раждане на нейните синове била вписани с имената на осиновителя си. Даде сведения, че до 1992 г, когато вече била на около 40 години, продължавала да носи бащиното и фамилното име на своя чичо. В същото време по съществуващия документ за самоличност бащиното и фамилното й име беше това на родния й баща. Тези сведения ме озадачиха. 

Как се прекратява осиновяване?

За да има прекратяване на осиновяването е необходимо решение на окръжния съд. Съгласно действащия към него момент СК от 1968 г. (отм.) осиновяването се прекратява от съда: 1. по взаимно съгласие на осиновител и осиновен, 2. при тежко провинение от едната страна или 3. при наличие на други важни обстоятелства, които основно разстройват отношенията между осиновител и осиновен.

Ако прекратяването на осиновяването беше станало преди навършването на пълнолетието й, беше напълно възможно тя да не си спомня. Но от друга страна, в актовете за раждане на нейните деца тя беше вписана с имената на осиновителя си. Това означаваше, че към този момент осиновяването й не е било прекратено. При условие, че Валерия е била пълнолетна нямаше начин да не си спомня, че е имало дело. Но тя беше категорична, че такова няма.

От опит знам, че понякога хората не обръщат внимание на документи или забравят за тяхното съществуване. Дори и пълнолетна, беше напълно възможно Валерия да не си спомня за евентуално водено дело, особено ако не му е придала значение. Предположих, че прекратяването е станало по взаимно съгласие, бързо и лесно, поради което и Валерия не си спомня.

Така или иначе беше добре да разбера повече. Само по този начин щях с категоричност да дам отговор на въпроса има ли Валерия качеството на пряк наследник на починалите. Можеше ли да получи по наследство от своите осиновители апартамента, в който самата тя е живяла. Помолих я да направи справка в окръжния съд по местоживеенето й. След време се обади да каже, че не е открила дело за прекратяване на осиновяването й.

Как да установим имало ли е прекратяване на осиновяването?

Тогава помолих Валерия да отиде до общината и да провери какви отбелязвания са направени в регистрационните картони. Ако в съда не можеха да се намерят данни, то в общината трябваше да има информация, както за осиновяването, така и за евентуално негово прекратяване. В личните регистрационни картони на лицата се вписват името, единният граждански номер и местожителството на техните родители, деца (рождени и осиновени), съпруг или съпруга. Редът за това към него момент е бил уреден в Наредба за гражданското състояние (отм.), но уредбата е сходна и със сега действащия Закон за гражданското състояние.

След направената проверка в действителност се установи, че има отбелязване за прекратено осиновяване. Беше вписан и номерът на съдебното дело по което бе извършено прекратяването. Открихме и самото решение. Бях сигурна, че прекратяването е настъпило по взаимно съгласие. Това беше най-логичният извод Валерия да не помни такова важно обстоятелство. Изненадах се, когато видях, че основанието е „поради важни обстоятелства, които основно разстройват отношенията между осиновител и осиновен“. Обикновено разрив в отношенията не се забравя. Валерия не само, че не си спомняше за прекратеното осиновяване, но и беше продължила да гледа бившите си осиновители до смъртта на всеки едни от тях. 

Има ли качеството на наследник и можеше ли да получи имота по наследство?

Вече беше категорично ясно, че Валерия няма качеството на наследник по права линия, тъй като осиновяването й бе прекратено. Беше единствено наследник на леля си (сестра на родната й майка), но по съребрена линия. В този случай чичото получаваше 2/3 по наследство от бабата, а за Валерия оставаше 1/3 от него. Това е така, тъй като съгласно чл.9 от ЗН, когато съпругът наследява заедно с братя и сестри, или с техни низходящи, той получава 2/3 от наследството, ако то се е открило след навършване на десет години от сключването на брака.  

Междувременно в Имотния регистър беше обявено саморъчно завещание от лелята в полза на съпруга й. Беше му завещала цялото движимо и недвижимо имущество. Това обстоятелство значително променяше правата на Валерия. Дори и да имаше качеството на наследник на леля си, тя вече не можеше да наследи нищо. Чичото беше наследил цялото наследство на лелята по силата на завещание. Разбира се веднага ме попита дали няма запазена част върху имота.

Можеше ли Валерия да претендира възстановяване на запазена част?  

Текстът на чл.28 от ЗН е ясен и  не се нуждае от тълкуване. Там се посочва, че, когато наследодателят остави низходящи, родители или съпруг, той не може със завещателни разпореждания или чрез дарение да накърнява онова, което съставлява тяхна запазена част от наследството. Ето защо, възстановяване на запазената си част и намаляване на завещателно  разпореждане може да бъде поискано само от роднините по права линия  или съпруг. Валерия беше загубила качеството си на „роднина по права линия“ с прекратяване на осиновяването. Тя бе наследник само на леля си по съребрена линия, в който случай законът не предвижда запазена част от наследството.

Този казус попада в т.нар. семейно-наследствено право. Ако Ви е харесал, можете да го споделите или да зададете Вашия въпрос.

За адвоката

Юридическият стаж на адвокат Снежина Ковачева започва като юрисконсулт в РДНСК – Варна. Преминава през Община Варна, където работи като старши юрисконсулт в продължение на три години. Там натрупва опит във вещното (имотно) и административно право, както и опит в процесуалното представителство. През 2007 г. започва работа като правен консултант в „AG Capital” АД. Професионалната дейност в компанията й дава възможност да придобие допълнителна експертиза по въпросите, свързани с вещно-правния и устройствен статут на имотите. През април 2009 г. се вписва като адвокат в Адвокатска колегия – Варна.

Натрупаният опит в Община Варна и в холдинговата структура е предпоставка адвокат Снежина Ковачева да работи в областта на вещното, административното, наследственото, семейното, облигационното и трудовото право. В качеството си на адвокат дава консултации и
осъществява процесуално представителство, както в гр.Варна, така и на територията на други
областни центрове в страната.

При въпроси се свържете с нея чрез он-лайн формата за контакт или на телефон 0885308083.