advokat-kovacheva (20)

Изменение на кадастралния регистър

Изменения на кадастралния регистър.

Снежина Ковачева

- адвокат

В кантората дойде Стефан със следния казус:

Притежавал имот по наследство от своя дядо, в който искал да построи къща. Когато предприел действия за издаване на скица установил, че в кадастралния регистър имотът бил записан на лицето Ивайло Х., който се легитимирал като собственик по силата на нотариален акт за дарение. Службата по кадастър отказала да издаде скица на Стефан, докато спорът кой е собственик не бъде решен по съдебен ред. Стефан завел дело против Ивайло Х. с твърдение, че не е могъл да стане собственик на имота на основание договор за дарение (т.нар. отрицателен установителен иск).

Съдът решил спора между страните като  приел, че  Ивайло Х. не е собственик на поземления имот. Въз основа на влязлото в сила решение Стефан поискал да бъде вписан в кадастралния регистър. Службата по геодезия, картография и кадастър отново отказала изменение с мотива, че с  решението по имотния спор съдът не е отменил нотариалния акт за дарение на Ивайло Х., поради което няма задължение да извърши исканото изменение на кадастралния регистър.

Основателен ли е отказът на СГКК?

Процедурата по изменение на кадастралния регистър е дейност на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по поддържането му в актуално състояние. Намира приложение при възникване на нови или променени данни по отношение на собствеността, настъпили след одобряване на кадастралната карта. При наличието на влязло в сила съдебно решение, с което е решен спор за собственост, Началникът на СГКК  дължи изменение в кадастралния регистър чрез действие, без издаване на акт (заповед).

Отказът на съответната служба по кадастър  да измени кадастралния регистър не намира основание нито в закона, нито в практиката на съда. Това е така, тъй като:

  • нотариалните актове имат различна правна същност, предмет и последици, поради което гражданският съд не винаги е длъжен да се произнесе с отделен диспозитив и да отмени нотариалния акт, който легитимира ответника като собственик на спорния имот.
  • на отмяна подлежат само констативните нотариални актове, с които се удостоверява право на собственост върху недвижим имот или нотариалните актове по обстоятелствена проверка.
  • сделките, с които се прехвърля, изменя или прекратява вещно право върху недвижим имот (продажба, дарение, замяна, прехвърляне срещу гледане и издръжка и др.), не подлежат на отмяна от съда с решението по спор за собственост. Съдът не се произнася с отделен диспозитив, с който да отмени нотариалния акт на ответника. Той нито има такова задължение, нито правната природа на тези нотариални актове предполагат такава отмяна (така Тълкувателно решение № 3 от 29.11.2012 г. по т.гр.д. № 3 от 2012 г. на ОСГК на ВКС).
Защо е важно изясняването на поставения въпрос?

Измененията в кадастралния регистър на основание влязло в сила решение по отрицателен установителен иск е често срещана практика в дейността на службата по кадастъра. Поради това отказът за изменение на КР в случая на Стефан бе по-скоро прецедент. Разнообразието от случаи води до объркване, грешка или неразбиране на материалния закон. Ситуация, която все по-често се забелязва в дейността на администрациите въобще.

В случая със Стефан използвахме предвидените от закона способи за защита, в резултат на които административният орган измени кадастралния регистър и го вписа за собственик на имота.

Ако и Вие сте изправен в хипотеза, в която Службата по кадастър или друг административен орган отказва да издаде акт или да изпълни свое задължение по закон, потърсете квалифицирана правна помощ за защита на интересите Ви.

адвокат Снежина Ковачева

29.06.2020

Добавете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *.