davnost

Придобивна давност между сънаследници

Какви са предпоставките за придобиване на един имот по давност от сънаследник?
Може ли да се придобие имот по давност на основание построената в имота сграда?

Може ли да се изгуби право на собственост поради неупражняването му в продължение на години?

advokat-kovacheva (5)

Трудова злополука

Съгласно чл.55, ал.1 от КСО трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт.

kadastar-bg

Изменение на кадастралния регистър

Изменение на кадастралния регистър.

Снежина Ковачева

- адвокат

Facebook Instagram Youtube Linkedin

Случвало ли ви се е да получите съобщение, в което Службата по кадастъра Ви уведомява, че е извършила изменение на кадастралния регистър като за собственик на Вашия имот е вписала друго лице?

Точно такова съобщение беше изпратено до Ралица. То било получено от нейния син, който забравил да ѝ го предаде. Открил и предал писмото едва след няколко седмици. Когато го прочела, Ралица изпаднала в шок. Ставало въпрос за имот, който преди 7 години купила от възрастни хора. С писмото службата по кадастър я уведомявало, че за собственик на този имот е вписано друго лице. Ралица знаела кое е то, тъй като преди години водила съдебен спор с него. Тогава лицето твърдяло, че той е собственик на недвижимия имот на основание нотариален акт за покупко-продажба. Искал от съда да установи това обстоятелство, за да е безспорно. Делото обаче не било разгледано по същество. Гражданският съд приел, че липсва правен интерес от водене на делото и го прекратил със съдебен акт, наречен определение.  

...

advokat-kovacheva (4)

Получиха ли ателиетата статут на жилища?

Получиха ли ателиетата статут на жилища?

Снежина Ковачева

адвокат

Facebook Instagram Youtube Linkedin

„Официално: ателиетата получиха статут на жилища!“

„Край на сделките с ателиета, и те също стават апартаменти!“

Това са заглавията на голяма част от публикуваните новинарски статии, след като на 23.02.21г. в брой 16 на Държавен вестник бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.   Към §5, т.29 и т.29а от ДР на ЗУТ законодателят добави следното изречение: „При определяне предназначението на сградата ателиетата се считат за жилища.“

Така всички приеха, че ателиетата вече са жилища! Дори лицата, професионално ангажирани с  построяването или с покупко-продажбата на имоти. През последните няколко седмици в практиката ми отново срещнах това убеждение (или по-скоро заблуждение). Реших да споделя моя прочит на допълнението в закона.

...

advokat-kovacheva (3)

Могат ли да се обжалват експертните решения на ТЕЛК?

Експертните решения на ТЕЛК подлежат на административен и съдебен контрол. Могат да се обжалват, както констатациите на здравния орган относно трудоспособността на освидетелствания, така и изводът на ТЕЛК дали лицето може да изпълнява определена длъжност.

advokat-kovacheva (12)

Разваляне на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу гледане и издръжка

Разваляне на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу гледане и издръжка

Снежина Ковачева

адвокат

Facebook Instagram Youtube Linkedin

Преди няколко дни имах среща с Донка. Мъжът й Георги получил искова молба, с която сестра му Гергана желаеше да се развали договор за издръжка и гледане, по силата на който през далечната 1996 г.  родителите й прехвърлили на Георги имот в гр. Варна срещу задължението му да поеме гледането и издръжката на двамата родители докато са живи, лично или чрез трето лице. Преди две години починал баща им, а преди няколко месеца – тяхната майка.

...

Кога една част от сграда е обща за всички етажни собственици

Кога една част от сграда е обща за всички етажни собственици?

Кога една част от сграда е обща за всички етажни собственици?

Снежина Ковачева

адвокат

Facebook Instagram Youtube Linkedin

Ще Ви разкажа за един случай, който постави въпроса дали избеният коридор в жилищна сграда е обща част за всички етажни собственици и можем ли да защитим правото си на достъп до него.

...

advokat-kovacheva (13)

Основания за изменение на арендното плащане в договор за аренда

Договор за аренда на земеделска земя.

Снежина Ковачева

- адвокат

Facebook Instagram Youtube Linkedin

Тези дни в офиса ми дойде Димитър. От години се занимавал с обработка на земеделска земя. Развивал дейността си както върху собствена, така и върху наета чрез договори за аренда земя.

Димитър ми сподели, че е изключително притеснен от последните две стопански години. Оплака ми се от сухи сезони, ниски добиви и високи разходи за дейността. Преди 5 години сключил множество договори за аренда. Имал дългогодишен ангажимент да изплаща ренти в размер на 90,00 лева за декар. Преди време добивите от дейността били високи, а пазарната конюнктура - благоприятна. В онези времена всеки искал да наеме повече обработваема земя. Най-често като обещае високи ренти. ...