Квалификационен курс за придобиване оценителска правоспособност по „ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ“


Камарата на независимите оценители в България организира в периода 17-19 септември 2021 г. квалификационен курс за придобиване оценителска правоспособност „ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ“

Курсът ще започне с правната рамка, която урежда поземлените отношения. Адвокат Снежина Ковачева ще направи преглед на нормативната база, относима към оценителската правоспособност на земеделски земи. Ще обърне внимание на специфичните разпоредби, касаещи оценяването на този актив. Ще разкаже за вещно правния режим на поземлената собственост, за нормативните актове, свързани с управлението на земеделските земи и трайните насаждения, за картата на възстановената собственост – какво съдържа, как се поддържа, актуализира и осъвременява. Ще бъде обърнато внимание на ролята на кадастралната карта и кадастралните регистри, на основните кадастрални данни. Ще се разясни значението на информацията в Имотния регистър и достъпа до нея. Ще бъдат коментирани документите, които удостоверяват правото на собственост, включително върху земеделски земи.  Ще акцентира върху въпроса как се индивидуализират недвижимите имоти в зависимост от територията, в която попадат.

Титуляр на курса е доц.д-р Мария Станимирова – ръководител катедра при Икономически университет – Варна. Нейната преподавателска експертиза се оценява много високо от участниците в квалификационните курсове. Тя е сред най-предпочитаните лектори по темата за поземлените ресурси. Във всяко нейно участие доц.Станимирова представя нова информация и нови тенденции, които осъвременяват експертизата на участниците.

В обучението ще вземат участие и д-р Дамян Киречев от Икономически университет – Варна, който ще коментира стойността на парите във времето.

Светлана Попова – експерт в оценяването на земеделски земи, ще обясни подходите и методите за оценка на земеделски земи.

Курсът е специализиран и е насочен към лица, които искат да придобият  правоспособност за оценка на земеделска земя и трайни насаждения.

Организатор: Камара на независимите оценители в България.