Представяме Ви практическо ръководство „Поземлени отношения и европейска политика: синергия и перспективи за българското земеделие“. 

В него са разгледани някои специфични казуси, свързани с управлението на земеделските земи, които биха били полезни за земеделски производители, за представители на публичната администрация, оценители на земеделски земи,  при разработване на планове за развитие на стопанствата и кандидатстване за финансирането им и др.

Ръководството е разработено в резултат на изследвания на участниците по проект „Поземлени отношения и европейска политика: синергия и перспективи за българското земеделие“, който се изпълнява от Института по аграрна икономика при Селскостопанска академия – София, в партньорство с Икономически университет – Варна и Аграрен университет – Пловдив, в периода 2019-2022 г., финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по договор № КП-06-Н35/2-18.12.2019 г.

Адвокат Снежина Ковачева е един от авторите в практическото ръководство. Тя разглежда въпроса за правните основания за ползване на земеделските земи. Посочва няколко форми за отдаване на ползването им. Освен познатите и широко разпространени „договор за аренда“ и „договор за наем“ са разгледани и други форми за отдаване на земеделски земи, каквито са договорът за учредяване на вещно право на ползване, договорът за послужване и договорът за съвместно обработване.

В ръководството ще научите повече за строителството върху земеделски земи с промяна на тяхното предназначение за неземеделски нужди, за по-важните  срокове и проблеми при  създаване на масиви за ползване на земеделски земи, за феномена „бели петна“, за закупуването на земеделска земя чрез банков кредит. Разгедан е въпросът необходимо ли е да се изисква правно основание от  Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране по ПРСР при стопанства с направление животновъдство – пчелин.

Ще намерите интересни научни разработки и практични съвети за земеделски практики за устойчиво и щадящо ползване на почвите, както и за добрата европейска практика за устойчиво използване на земята чрез отглеждане на пшеница.

Интерес представляват и научно-практическите разработки на доц.д-р Мария Станимирова „Съвременни измерения на поземлената политика и устойчивото земеползване“, на гл.ас. д-р Даниела Цвяткова и проф.Пламена Йовчевска  – „Изграждане на регионални стратегически партньорства за повишаване на конкурентоспособността в земеделието“, на ас. Михаела Михайлова  – „Институционална среда и поземлени отношения след присъединяване на Република България към европейския съюз“.

Ръководството се разпространява безплатно.

Можете да го изтеглите от прикачения към статията файл.

There are no menu items in this menu.

Добавете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *.