trudova-zlopoluka

Трудова злополука

Съгласно чл.55, ал.1 от КСО трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт.

Трудова беше и злополуката с Георги. Той заемал длъжността „арматурист”. Основното му задължение било да изработва арматурна заготовка по предварително зададени размери. Поставял пръти желязо в машината и я задействал чрез натискането на ръчен лост. Машината изтегляла желязото до предварително зададена дължина.  При достигането й  автоматично се включвал хидравличен нож, който отрязвал арматурата. При работата било възможно да останат малки парчета желязо. Работниците трябвало да ги почистват.  По устни разпореждания на работодателя това ставало при изключена от захранването машина и чрез използването на подръчни приспособления.

Един ден се наложило  Георги да почисти машината от парчетата желязо, останали в машината. Тъй като имал да изпълнява норма, не изключил машината от захранването. Не използвал и никакъв инструмент.  Отстранил парчетата с дясната си ръка. Хидравличният нож обаче се задействал, паднал и отрязал част от показалеца на дясната му ръка. Георги изпитал силна  болка.  Постъпил в болница, където бил приет за оперативно лечение.

С Разпореждане на териториалното поделение на НОИ злополуката била призната за трудова.

В първите няколко месеца от причиняването на травмата Георги изпитвал неописуеми болки и страдания. Вземал много обезболяващи. Страдал от безсъние. Не можел да се обслужва, имал нужда от постоянно обгрижване. Появили се притеснения за бъдещото му, изпаднал в депресия.

Дойде в кантората, за да разбере може ли да получи обезщетение за преживените  болки и страдания.

Отговорност на работодателя за вреди, причинени в резултат на трудова злополука

Чл.200 КТ предвижда, че за вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или смърт на работника или служителя, работодателят отговаря имуществено независимо от това, дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им.

Отговорността на работодателя по чл. 200 КТ е обективна, безвиновна. Задължението за обезвреда възниква независимо от това дали работодателят, негов служител или съконтрагент, е виновен за увреждането. Основание за ангажиране на отговорността на работодателя е наличието на трудово правоотношение с пострадалото лице. Предмет на обезщетяване са всички действително претърпени имуществени и неимуществените вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането.

Отговорността на работодателя може да бъде изключена при умишлено самоувреждане на пострадалия или при извършване на работа, която не е в интерес на работодателя.

Отговорността на работодателя може да се намали при съпричиняване, когато работникът е допринесъл за злополуката като е проявил груба небрежност. Груба небрежност е налице, когато работникът или служителят не е положил дължимата грижа за безопасност, която и най-небрежният би положил за съответната дейност при подобни условия. При трудовата злополука има съпричиняване, когато работникът извършва работата без необходимото старание и внимание и в нарушение на технологичните правила и на правилата за безопасност. Такова поведение е правно укоримо, защото пострадалият е длъжен да избегне злополуката като положи дължимата грижа.

Задължения на страните за предотвратяване на трудова злополука

Работодателят има задължение да осигури здравословни и безопасни условия на труд. Превенцията на риска от трудова злополука при работа с машини е отговорност и на двете страни по трудовото правоотношение, но ролята на работодателя е водеща. Осигуряването на ефективен контрол върху техническата изправност на работното оборудване има водещо значение за предотвратяване на трудовите злополуки. Надлежното обезопасяване на работните места и осигуряване на безопасни условия на труд е задължение на работодателя и включва множество мерки. Той е длъжен да внедри системи за безопасност, както и да следи за изправното им функциониране.

В случая работодателят беше провел само начален инструктаж за работа. Не беше провел периодични инструктажи, нито инструктаж за работа с машината. Работодателят не беше обезопасил машината в достатъчна степен, за да осигури безопасно изпълнение на възложената работа. Не беше предприел мерки, с които да ограничи възможните опасности.

От друга страна, Георги беше извадил парчето желязо без да спази разпорежданията на работодателя. Предприемайки почистване на машината с ръка, сам е създал рисковата ситуация. Георги имаше дългогодишен опит на тази длъжност, поради което е бил длъжен да вземе мерки за собствената си безопасност. Въпреки това, се е отнесъл безкритично към опасността да настъпи инцидент при изваждане на заседналото парче с ръка и неизключена от ел.захранването машина.

Размер на обезщетението

В разпоредбата на чл. 51, ал. 1 ЗЗД е уредено правилото за пълното обезщетяване на пострадалия за понесените при непозволено увреждане неблагоприятни последици.

Размерът на обезщетението за имуществени вреди се определя от разликата между причинената вреда, включително пропуснатата полза, и обезщетението и/или пенсията по общественото осигуряване.

Размерът на обезщетението за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост съгласно чл.52 ЗЗД. Когато увреждането е причинено в резултат на трудова злополука се вземат предвид характера и степента на физическото увреждане, начинът и обстоятелствата, при които е извършено, възрастта на пострадалото лице, отраженията в психиката му и моралните страдания, икономическата конюнктура и др.

При съпричиняване отговорността на работодателя се намаля с процента на съпричиняване, определен според механизма на трудовата злополука. Преценката за съпричиняване изисква да е установено конкретно поведение на работника и то такова, което да бъде определено като пренебрегващо основни технологични правила и правила за безопасност и което да не съответства на дължимата грижа, каквото и най-небрежният би положил в подобна ситуация.

В случая Георги беше нарушил правилата за безопасност като вместо да използва инструменти за премахване на заседналото желязо или да изключи машината от ел.захранването беше бръкнал с пръст в машината и я беше задействал. По този начин сам се беше поставил в ситуация на повишен за живота и здравето си риск.  Поведението му беше проява на груба небрежност по см. на чл. 201, ал. 2 КТ.

При така описаните факти нямаше никакви пречки Георги да заведе дело против работодателя си за заплащане на обезщетение за вреди, причинени в резултат на трудова злополука. Поради данните за съпричиняване обаче той не можеше да получи пълния размер на причинените имуществени и неимуществени вреди. Отговорността на работодателя следваше да бъде намалена с процента съпричиняване, определен според механизма на злополуката.


За адвоката

Юридическият стаж на адвокат Снежина Ковачева започва като юрисконсулт в РДНСК – Варна. Преминава през Община Варна, където работи като старши юрисконсулт в продължение на три години. Там натрупва опит във вещното (имотно) и административно право, както и опит в процесуалното представителство. През 2007 г. започва работа като правен консултант в „AG Capital” АД. Професионалната дейност в компанията й дава възможност да придобие допълнителна експертиза по въпросите, свързани с вещно-правния и устройствен статут на имотите. През април 2009 г. се вписва като адвокат в Адвокатска колегия – Варна.

Натрупаният опит в Община Варна и в холдинговата структура е предпоставка адвокат Снежина Ковачева да работи в областта на вещното, административното, наследственото, семейното, облигационното и трудовото право. В качеството си на адвокат дава консултации и
осъществява процесуално представителство, както в гр.Варна, така и на територията на други
областни центрове в страната.

При въпроси се свържете с нея чрез он-лайн формата за контакт или на телефон 0885308083.

Добавете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *.