Вещно право


Най-често споровете с недвижими имоти налагат изясняването на въпроса кой е носителят на правото на собственост, на правото на строеж или на правото на надстрояване и пристрояване; налице ли е съсобственост върху имота и при какви квоти; едно лице държател или владелец е на вещта; владението добросъвестно ли е или не и т.н.   

Вещни са и споровете относно всяко неоснователно действие, което пречи на собственика да упражнява правата си в пълен обем /напр. шум над допустимите норми,  поставянето на прегради, наличието на голям брой домашни животни, които водят до опасност от зарази или предизвикват миризми и т.н./.

Споровете относно вещни права върху недвижими имоти заемат значителна част от съдебната практика. Те пораждат сложни и противоречиви проблеми, които изискват задълбочено проучване. Често един въпрос е обект на различно разрешение от съдилищата, което създава правна несигурност. Преодоляването на един или друг спорен момент обаче е огромно професионално предизвикателство.

Обърнете се към адвокатската кантора, в случай че желаете да получите консултация или да разрешите спор, свързан с недвижим имот. След предварително проучване на Вашия случай, ще знаете с какви възможности разполагате и как законът Ви защитава.

logo