Административно право


При разрешаването на спор в областта на административното право винаги се водя от разбирането, че администрацията дължи произнасяне по исканията на лицата.

Взаимоотношенията, които възникват с администрацията, имат разностранен характер, но в най-общия случай се касае до издаването или отказа от издаване на административни актове, с които се създават права или задължения за правните субекти. Това могат да бъдат актове на министри, областен управител, кмет, главен архитект, както и административни актове, издадени от ръководителите на РДНСК, Инспекция по труда, Държавен фонд „Земеделие“, Общинска служба по земеделие, Служба по геодезия, картография и кадастър, РИОСВ, НОИ, ТЕЛК, РЗИ и много др.

При осъществяване на административната си дейност съответният орган на държавна власт може да засегне неблагоприятно правната сфера на лицата. До негативни последици могат да доведат и негови действия или бездействия. За всяко незаконосъобразно действие, бездействие, отказ или акт на административен орган, законът е предвидил способи за защита.

За да научите повече за възможностите Ви по въпроси, възникнали с администрация, обадете се на посочените телефони или изпратете запитване чрез он-лайн формата за контакт.

 

logo