Административно право


Взаимоотношенията ни с администрацията имат разностранен характер, но в най-общия случай се касае до издаването или отказа от издаване на административни актове, с които се създават права или задължения за правните субекти. Това могат да бъдат актове на министри, областен управител, кмет, главен архитект, както и административни актове, издадени от ръководителите на РДНСК, Инспекция по труда, Държавен фонд „Земеделие“, Общинска служба по земеделие, Служба по геодезия, картография и кадастър, РИОСВ, НОИ, ТЕЛК, РЗИ и много др.

В дейността си по издаване на административни актове съответният орган може да засегне неблагоприятно правната сфера на лицата. До негативни последици могат да доведат и негови действия или бездействия. Независимо какъв е характерът на възникналия спор, винаги се водя от разбирането, че администрацията дължи произнасяне по исканията на лицата, а за всяко незаконосъобразно действие, бездействие, отказ или акт на административен орган, законът е предвидил способи за защита.

За да научите повече за възможностите Ви по въпроси, възникнали с администрация, обадете се на посочените телефони или изпратете запитване чрез он-лайн формата за контакт.

logo