АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО


Кои казуси попадат в обхвата на т.нар. административно право?

Най-общо казано това са всички казуси, по които едната страна е орган на държавна или местна власт.  Щом в казуса участва административен орган, то решаването му е в обхвата на нормите на административното право.  

Много често в съвременния живот се налага да влизаме във взаимоотношения с  администрацията. Те могат да имат разностранен характер, но в най-общия случай се касае до издаването или отказа от издаване на административни актове, с които се създават права или задължения за правните субекти. Това могат да бъдат актове на министри, областни управители, кметове, главен архитект, както и административни актове, издадени от ръководителите на регионалните дирекции за национален строителен контрол /РДНСК/, Инспекцията по труда, Държавен фонд „Земеделие“, Общинска служба по земеделие, Агенция по геодезия, картография и кадастър, РИОСВ, Комисия за защита на потребителите, НОИ, ТЕЛК, РЗИ, РИОСВ и много др.

Независимо по какъв повод са възникнали отношенията ни с администрацията те могат да доведат до различни спорове. В едни случаи издаденият административен акт засяга неблагоприятно правната сфера на лицата. Например заповедта на Началника на СГКК за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри съставлява административен акт. Издаването на ПУП – също.

В други случаи, определени действия или бездействия на административния орган водят до негативни последици за адресатите. В трети случаи  – липсва произнасяне по заявено от лицата искане, при което е налице т.нар. мълчалив отказ. 

Изправени в такава ситуация засегнатите страни често се питат подлежи ли на обжалване (оспорване) административния акт или мълчаливия отказ. Има ли ред, по който да се защитят от незаконосъобразни действия или бездействия на администрацията? Какъв е редът и сроковете за обжалване?


Обжалване на административни актове или мълчалив отказ

Опитът ми, придобит като юрисконсулт в  Община Варна и РДНСК-Варна, ми дава възможност да извършвам консултации и процесуално представителство по всички административни спорове. Към административното право се отнасят и споровете за вреди от незаконни актове, действия или бездействия на административните органи и длъжностните лица. 

В дейността си на адвокат винаги се водя от разбирането, че администрацията дължи произнасяне по всяко искане на лицата.  За всеки неин незаконосъобразен акт, отказ, действие или бездействие законът е предвидил способи за защита. Често обаче гражданите или организациите не могат да се ориентират в сложната система от правила и срокове за издаването на административни актове. В резултат на това пропускат възможността да се упражни административен или съдебен контрол върху законосъобразността на актовете. Най-отчетливо този пропуск се проявява в случаите, в които  административният орган не се е произнесъл по искането на страната в определения от закона срок. Ако тези срокове не са съобразени, е напълно възможно заинтересованото лице да е изгубило правото да обжалва мълчаливия отказ.

Ето защо, при откриването на административно производство е добре да се консултирате с адвокат, работещ в сферата на административното право. Той ще Ви ориентира относно компетентността на административния орган, сроковете за произнасяне, реда за защита. Ще Ви консултира за основанията за обжалване на  административния акт или мълчаливия отказ.  Ще Ви посочи сроковете.


Обхват на дейността

Не се колебайте да се обърнете към мен, в случай, че не сте доволни от: 

  • административен акт (заповед), издаден от кмет, главен архитект, областен управител, министър,
  • административен акт (заповед), издаден от ръководител на: регионалните дирекции за национален строителен контрол, Инспекцията по труда, Държавен фонд „Земеделие“, Общинска служба по земеделие, Агенция по геодезия, картография и кадастър, РИОСВ, Комисия за защита на потребителите, НОИ, ТЕЛК и др. /изброяването е примерно/,
  • ревизионни актове, издадени от Орган по приходите,
  • наказателни постановления, с които Ви е наложена санкция или глоба от административен орган;
  • разпореждания, с които една злополука се признава за трудова или се отказва признаването й за такава;
  • действия или бездействия на администрацията.

За да научите повече,  обадете се на посочените контакти, за да уговорим среща или изпратите запитване чрез он-лайн формата за контакт. 

logo