Отзвук от курс/семинар на тема: "Специфики в оценяването на земеделските земи"


Над 120 бяха участниците в квалификационния семинар „Специфики при оценяването на земеделските земи“, организиран от Регионалната колегия на София-град и София област към Камарата на независимите оценители в България.

Това показва, че интересът към материята е голям, както и че в практиката на оценителите на земеделска земя възникват многобройни въпроси за разглеждане.

Доц.Мария Станимирова обърна внимание, че за експертността на оценяването, особено когато същото има за предмет бъдещо инвестиционно намерение, е добре да се познават тенденциите на пазара. По отношение на земеделската земя и на поземлената рента той  е със сравнително стабилен темп в посока на горе. Този темп обаче не е еднакъв за всички седем района на страната. Най-бърз и висок е растежът в житницата на страната- област Добрич. Слабо развиващ се е в югозападната част на страната.

Пазарна цена и рента/ наем на земеделската земя в България

Един от основните фактори, които влияят на цената на земята е изплащаната в страната поземлена рента, върху която въздействат субсидиите на ЕС.  Макар и висока, цената на земеделската земя в страната е значително по-ниска от редица европейски държави. В същото време това не се отнася за изплащаната поземлена рента, която е по-висока от средните стойности за Европа.

Общият размер на търгуваната земеделска земя оказва силно положително въздействие върху цената на земята. В същата посока, но с по-слаб интензитет е въздействието на средния размер на закупените имоти. Положително влияние върху цената на земеделската земя в България оказва и производството на основни земеделски култури като пшеница, слънчоглед и царевица.

Разгледани бяха и подходите за оценяване на земеделската земя. Доц.Станимирова постави акцент на начините на оценяване при някои специфични казуси.

Светлана Попова обърна внимание на някои специфични допускания, които следва да се съобразят в процеса на оценяване, а така също и допусканията относно обществено-икономическите и политически условия към момента на оценяване. Необходимост от посочването на специфични допускания за определени факти и обстоятелства, възниква във връзка с изясняване фактическото състояние на земеделската земя и трайните насаждения. Това са такива факти и обстоятелства, които могат да се окажат със значително влияние върху стойността. Специфичните допускания по отношение на ефективността на земеползването, следва да са резултат от анализ на факти, обстоятелства и/или проучвания, известни към датата на оценка. Г-жа Попова даде конкретен пример как да се извърши оценка на актива според нормативната уредба и В Българските стандарти за оценяване, утвърдени от Общото събрание на Камарата на независимите оценители в България /КНОБ.

За първи път на оценителите бяха представени правните основания, въз основа на които могат да се ползват земеделските земи, както и източниците на информация за тях.

С оглед на преценката на специфичните допускания и проучвания при оценяването адвокат Снежина Ковачева посочи  от къде следва да се черпи информация за средната пазарна рента за определено землище и какво точно показва тази информация. Бяха представени действието и разликите между вписан и невписан договор за аренда, вписан и невписан договор за наем, между невписан договор за наем и невписан договор за аренда с оглед необходимостта от анализа на факти, обстоятелства или проучвания, известни към датата на оценка. Участниците в семинара се убедиха колко много правните познания могат да бъдат полезни за качеството на оценяване. Познаването на някои основни моменти от вещното (имотното) и облигационно право в частта, относима към оценителската дейност на земеделски земи, обогатява експертизата, помага за обективността и качеството на оценката.

След дискусията към доц.Станимирова и адвокат Ковачева бяха отправени множество въпроси, част от които са представени в кратък видео материал.