ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО


Предмет на облигационното право са:  съдържанието и формата на договорите, включително когато имат за предмет недвижим имот, последиците от неизпълнението им,  развалянето и прекратяването им; недействителността на правните сделки /нищожни или унищожаеми/.

Обезщетяването на вреди от непозволено увреждане; защитата от неоснователно обогатяване; ползването на съсобствена вещ само от някой от съсобствениците; извършването на подобрения в имота; защитата на кредитора от действия или бездействия на длъжника също се уреждат от нормите на облигационното право.

В работата си по тези дела се водя от принципа, че клиентът следва да вземе добре информирано решение като преди това се запознае със силните и слабите страни на неговия случай.  Подобно на вещното право някои въпроси, свързани с този дял се решават противоречиво от съдилищата. За да се осигури предвидим за клиента резултат, проучването на актуалната съдебна практика е безусловно необходимо.  

Независимо каква е Вашата цел – разваляне на договор, обезщетение от неизпълнението на договор, защита от действията на длъжник, които Ви увреждат или друго, свържете се с адвокатската кантора, за да получите отговор на поставените въпроси.

logo