Публична лекция "Правни основания за ползване на земеделските земи"

Катедра „Аграрна икономика“ при Икономически университет – Варна организира на 29.03.2022 г. от 11:00 ч публична он-лайн лекция на тема „Правни основания за ползване на земеделските земи“ с гост лектор адвокат Снежина Ковачева


РЕГИСТРАЦИЯ за участие:

Участието в публичната лекция е безплатно, но изисква предварителна регистрация във формата по-долу или на https://forms.gle/nfZBwcMTnC2M4NpY9 .

Към уебинара може да се присъедините от тук:  meet.google.com/dvz-jbpd-jja.   

ЦЕЛ на темата:

В  поземлените отношения често възникват въпроси, които имат правен характер и разкриват необходимостта от познаването на тази материя. Те са свързани предимно с основанията за прекратяване на арендните договори, с начина на защита при неизпълнение на поети задължения, с правата и задълженията, начина на изплащане на арендните възнаграждения.

Целта на он-лайн лекцията е да разясни понятието и значението на правното основание за ползване на земеделските земи, да поясни какви форми на отдаване на земеделската земя съществуват, както и кои са основанията за ползването й. Ще бъде обърнато внимание на  арендния договор, неговото съдържание, последиците от неизпълнение, основанията за прекратяване. Ще се направи сравнителен анализ между видовете форми на отдаване на земеделска земя. Ще бъдат посочени конкретни примери от практиката, които са разкрили потенциални рискове и за които следва да се подходи с внимание при реализиране на поземлените отношения.

Уебинарът е насочен към всеки, който иска да знае повече за поземлените отношения – студенти, арендодатели, арендатори, неправителствени организации, публичния сектор и др.

АКЦЕНТИ на темата:

Ще Ви разкажем:

  • Какво е „правно основание за ползване на земеделските земи“ и неговото значение в поземлените отношения;
  • Кои са формите за отдаване ползването на земеделските земи;
  • Какви са основните характеристики на договора за аренда – предмет, обект, страни, съдържание, срок;
  • Какво е действието на договора за аренда и как се прекратява;
  • Може ли земеделската земя да се преарендува и пренаема;
  • Какво е конверсия на договора за аренда;
  • Какви са способите за защита на страните по договор за отдаване на земеделски земи за ползване.
  • Какви рискове се идентифицират от практиката при сключването на договори за ползване на земеделска земя.

Публичната лекция е част от събитията, организирани по проект към ФНИ „Поземлени отношения и европейска политика: синергия и перспективи за българското земеделие“, партньори, по който са Институт по аграрна икономика, Аграрен университет – Пловдив и Икономически университет -Варна.