СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО


Семейното и наследствено право съставлява един клон от правната наука, тъй като наследствените проблеми възникват в резултат на съществуващи семейни или роднински връзки.  Обратното, родствените връзки винаги поставят на преден план правата при наследяване и тяхната защита.

Семейно право

Нормите на семейното право решават спорове свързани с личните отношения между съпрузите, имуществените им отношения по време на брак или след развод, упражняването на родителските права, определянето на личните отношения и  издръжка на децата, ползването на семейното жилище.

Семейното право дава отговор на въпроса  налице ли е по-голям принос на единия съпруг за придобиване на семейното имущество и за определяне на по-голям дял от него. Регламентира  условията за трансформация на имуществото в лично за единия съпруг, макар и придобито по време на брак.

Наследствено право

Въпросите, които възникват във връзка с наследяването обхващат начина, по който се определят наследствените дялове. Приемането и отказът от наследство, делбата на наследство са предмет на законодателно решение от нормите на наследственото право. Накърняването на запазена част от наследството и нейното възстановяване са често срещани в пракиката семейно-наследствени казуси.

Домашно насилие

Семейно-наследствените спорове стават повод и за различни форми на домашно насилие. Често жертвата не търси професионална закрила  поради срам, неудобство, страх, безизходица. Практиката ми показва, че споделянето на проблема, търсенето на професионален съвет или помощ, е малка, но решаваща стъпка за предприемане на действия за защита от домашно насилие.

Споровете между родители и деца, съпрузи или роднини се отличават с висок емоционален заряд. За мен чувствителността в тези взаимоотношения не е без значение.  Затова подхождам с разбиране и такт. При решаването им  се водя от принципа, че понякога за клиента е важно да запази нормални отношения с близките си. В тези ситуации е добре проблемите да бъде решени по пътя на преговорите. Едва когато доброволното им уреждане е невъзможно, пристъпвам към действия за съдебното им разрешаване.

Ако желаете да получите повече яснота относно възможностите Ви за защита  при възникнал семеен или наследствен спор, свържете се с мен.

logo