ТЪРГОВСКО ПРАВО


Едни търговските спорове възникват по повод неизпълнението на договори. Други  – по повод дейността на едно дружество и взаимоотношенията, които в тази връзка възникват  между съдружниците, между управителя и търговското дружество,   между дружеството и прекратилия участие съдружник, между дружеството и наследниците на починал съдружник.

В работата си по търговски спорове се водя от разбирането, че никой бизнес не иска да спечели на всяка цена, ако разходите за това надхвърлят ползите. Когато клиентът следва да вземе решение как да процедира, винаги преценявам разходите за съдебен процес спрямо потенциалния резултат. Откровено обсъждам с моите клиенти силните и слабите страни на техния случай, за да могат да вземат добре информирано решение.

При решаването на търговски спорове се водя и от принципа, че за бизнеса понякога е важно да запази връзките си с клиенти, доставчици, партньори, управители или други бизнеси. В тази ситуация е добре търговският спор да бъде решен по пътя на преговорите. 

Каквото и да е правното естество на търговския спор, той изисква цялостно разбиране на дейността на дружеството. Когато заедно с Вас очертаваме план за действие, аз разглеждам цялостната картина и начертавам пътя на защита съобразно нея.  Разбирането на бизнеса е безусловно необходимо, тъй като е възможно един продължителен спор да причини по-голяма вреда.

За  да научете повече за възможностите Ви за защита при търговски спор можете са се свържете с мен чрез имейл формата за контакт или по телефон.

logo