ВЕЩНО ПРАВО


Вещното право е клон от правото, който разглежда въпросите относно правата върху движими вещи или недвижими имоти. То е известно още като „имотно право“, макар това понятие да  не е съвсем правно коректно.

Споровете относно правата върху недвижимите имоти заемат голяма част от съдебната практика в страната. Материята, свързана със собствеността или ограничените вещни права е сложна, а понякога  и противоречива. Това е предпоставка един вещно-правен казус да е обект на различно разрешение от съдилищата. През последните години Върховният касационен съд активно решава този проблем чрез постановяването на тълкувателни решения, които уеднаквяват съдебната практика и установяват известна предвидимост в правоприлагането. Преодоляването на противоречивите правни становища чрез тълкувателната дейност на ВКС е дълъг процес, през който съдилищата генерират противоречиви решения. Независимо от това, разрешаването на  един или друг спорен въпрос е огромно професионално предизвикателство. Именно поради това и вещното право е един от клоновете в правото, който се отличава с висока правна и фактическа сложност. Казусите по тези дела не са еднотипни и изискват много предварителна подготовка.

Проучване на имота

В работата ми като адвокат именно вещното право е това, което предизвиква у мен най-голямо удовлетворение. При разглеждането на имотни казуси се водя от принципа, че задълбоченото проучване е в основата на успешното им разрешаване. То започва с всеобхватен анализ на документите и завършва със систематизиране на съдебната практика. Да си адвокат по въпросите на недвижимите имоти не се изчерпва с това да погледнеш документите или да съставиш договор. Необходима е по-задълбочена проверка, особено когато става въпрос за дело.

Установяването на правата върху недвижими имоти изисква сериозно изследване на вещно-правния им статут и на устройствения им режим. В някои случаи това проучване обхваща десетилетия назад и налага анализ на нормативната уредба. В годините устройствените планове имат различно действие спрямо правата върху недвижимите имоти. Така например, действието на дворищно-регулационните планове по ЗПИНМ или ЗТСУ върху имотите е различно в сравнение с регулационните планове, одобрени след приемането на ЗУТ.  

Проверката на правния и регулационен статут на недвижимите имоти е особено важна и при сключването на договори за покупко-продажба или за строителство. В практиката ми като адвокат възникват много специфични въпроси относно недвижимите имоти, при които познаването на съдебната практика е повече от необходима.

Обхват на дейността

Опитът ми, придобит в Община Варна и в една от най-големите в страната консултантски фирми за посредничество и инвестиции в недвижими имоти, ми дават предимство да извършвам консултации и процесуално представителство по въпроси, свързани с: 

  • собствеността върху недвижими имоти и движими вещи,
  • учредяване право на строеж или на право на надстрояване и пристрояване,
  • учредяване право на ползване, право на преминаване,
  • учредяване на ипотека и т.н.,
  • изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти, договори за строителство, проекти на нотариални актове за покупко-продажба на недвижими имоти, дарение, учредяване право на строеж,
  • правно проучване и анализ на вещни права, собственост, устройствен статут на имотите.

Често собствеността върху недвижимите имоти налага изясняването на допълнителни въпроси като:

  • налице ли е съсобственост върху имота и при какви квоти;
  • едно лице държател или владелец е на вещта;
  • владението добросъвестно ли е или не;
  • определена част от недвижимия имот обща част на етажните собственици ли е или съсобствена;

Не са малко случаите, в които трето лице е предприело действия спрямо вещта, които пречат на собственика й да упражнява правата си в пълен обем /напр. шум над допустимите норми,  поставянето на прегради, наличието на голям брой домашни животни, които водят до опасност от зарази или предизвикват миризми и т.н./.  Споровете между съсобственици или етажни собственици също са част от нашето всекидневие.

В случай че желаете да получите консултация или да разрешите спор, свързан с недвижим имот не се колебайте да се обърнете към адвокатската кантора. След задълбочено проучване на Вашия случай, ще знаете с какви възможности разполагате и как законът Ви защитава.

logo