advokat-kovacheva (3)

Могат ли да се обжалват експертните решения на ТЕЛК?

Обжалване на решения на ТЕЛК.

Снежина Ковачева

- адвокат

Експертните решения на ТЕЛК подлежат на административен и съдебен контрол. Могат да се обжалват, както  констатациите на здравния орган относно трудоспособността на освидетелствания, така и изводът на ТЕЛК дали лицето може да изпълнява определена длъжност.

Много често лицата (освидетелстваните) не знаят за тази възможност и пропускат срока за обжалване на административния акт. В последствие разбират, че работодателят желае прекратяване на трудовото им правоотношение, поради това, че заеманата от лицето длъжност е противопоказна за здравето му. Започват да търсят пътища на защита, но пропускането на възможността решението на ТЕЛК да се обжалва, понякога се оказва трудно преодолима пречка.

Такъв беше случаят на Захари

Преди месеци прекарал инсулт, което наложило явяването му пред ТЕЛК. Медицинският орган излязъл със заключение, че в резултат на заболяването Захари има намалена работоспособност, а изпълняваната от него длъжност е противопоказна за здравето му. Работодателят „стъпил“ на това заключение на ТЕЛК и прекратил трудовия му договор на основание чл.325, ал.1, т.9 от КТ. Не му предложил друга подходяща работа, тъй като нямал такова задължение.

Захари не беше съгласен със заключението на ТЕЛК. Считаше, че работата му не е противопоказна за здравето му. Твърдеше, че независимо от прекарания инсулт се чувства добре, а заключението на медицинския орган е направено единствено въз основа на документи, представени от работодателя. Беше изненадан от неговите действия и желаеше справедливост. Искаше да разбере има ли основание да иска отмяна на „уволнението“ и възстановяване  на работа.

Процедура за прекратяване на трудовия договор на основание чл.325, ал.1, т.9 от КТ

Съгласно посочената норма трудовият договор се прекратява без предизвестие при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност, или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. Прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме.

Работодателят беше прекратил трудовия договор при наличието на втората хипотеза, посочена в закона – здравни противопоказания, посочени в експертното решение на ТЕЛК. Такива са налице, когато работникът или служителя боледува от болест, която не е довела до неговата трайна неработоспособност, но го поставя в състояние на невъзможност да изпълнява работа си. Трайната неработоспособност настъпва при 50 и повече проценти.

Медицинският орган беше определил 36% нетрудоспособност на Захари. Беше посочил, че не може да изпълнява възложената му работа поради наличието на противопоказни условия на труд. Това отбелязване съответстваше на понятието „здравни противопоказания” по смисъла на чл.325, ал.1, т.9 КТ. Същевременно работодателят не беше длъжен, а и нямаше възможност да предложи друга подходяща работа на клиента.

Тези факти означаваха, че всички изисквания на закона за прекратяване на трудовото правоотношение на посоченото основание бяха налице.

Пътят на защита

Разбира се клиентът беше подценил заключението на медицинския орган, че работата, която изпълнява,  не е подходяща за здравето му. Не предпологал, че може да послужи като основание работодателят да го уволни (да прекрати трудовия му договор). Не знаеше и за възможността да го обжалва.

Постави се въпросът може ли заключението на ТЕЛК да се оспори след прекратяване на трудовото правоотношение? Компетентен ли е този орган да определя коя работа е подходяща за здравето на освидетелствания?

Дали заеманата от лицето  длъжност е противопоказна за здравето на освидетелствания е медицински въпрос, който се решава от ТЕЛК и НЕЛК.  Именно тази комисия е специализираният медицински орган, който установява  че конкретната длъжност е противопоказна за здравето на лицето.

Експертните решения на ТЕЛК са индивидуални административни актове, които подлежат на обжалване пред НЕЛК в 14-дневен срок от съобщаването им. Изпускането на този срок препятства възможността за защита. Когато влезе в сила предписанието на здравния орган е задължително, както за работника, така и за работодателя. То не може да бъде преразгледано от съда в трудов спор за законосъобразността на последвалото уволнение. Недопустимо е възражения или оспорвания относно законосъобразността на медицинското заключение да се правят в гражданското дело.

Захари беше получил експертното решение на ТЕЛК преди повече от 30 дни. Беше изпуснал срока за обжалване, поради което административният акт беше влязъл в сила. Заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение беше връчена след влизането на заключението в сила. Вече нямаше ред, по който решението на ТЕЛК можеше да бъде обжалвано.

Ето още един случай, в който непознаването на правата, с които разполагаме, може да ни навреди.  Своевременното им упражняване обикновено предотвратява неприятните ситуации и услеснява защитата.

Ако и Вие сте бил в ситуацията на Захари, ще се радвам да споделите в коментарите по-долу.

 

Етикети: Няма етикети

One Response

Добавете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *.