Юридическият стаж на Снежина Ковачева започва през февруари 2003 г. като юрисконсулт в Регионалната дирекция за национален и строителен контрол (РДНСК) – Варна.

През същата година  е назначена на длъжност „Старши юрисконсулт”  в Община Варна. Там натрупва богат опит в гражданското  и административното право, както и опит в процесуалното представителство. 

През 2007 г. е поканена като правен консултант във  фирми, включени в структурата на  AG Capital” АД – една от водещите в страната компании за посредничество и инвестиции в недвижими имоти. Дейността в холдинговата структура ѝ дава възможност да придобие допълнителна експертиза по въпроси, свързани с вещно-правния и устройствен статут на имотите.

През април 2009 г. се вписва като адвокат в Адвокатска колегия – Варна.

Натрупаният опит в Община Варна и в холдинговата структура е предпоставка Снежина Ковачева да работи предимно  по граждански, търговски и административни дела.

Сериозно предизвикателство в дейността ѝ е материята, свързана с  договорите за франчайзинг. Едни от първите дела за неизпълнение на задължения по такива договори са водени именно от Снежина Ковачева. И до сега адвокатът сътрудничи на водещия в страната франчайзодател на търговска марка и бизнес модел –  „Ера България“ АД

През последните години адвокат Ковачева придоби богат опит и в оспорването на административни актове, с които Държавен Фонд „Земеделие“  отказва финансово подпомагане на земеделски производители по програми за развитие на селските райони и програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Материята е тясно свързана с европейското законодателство и предполага задълбочено проучване на постановените в тази връзка международни правни актове и решения на Съда на Европейския съюз.

В своята практика адвокат Ковачева има над 400 спечелени дела предимно в областта на вещното, административното, наследственотооблигационното и трудовото право.